Fokregelement

Fokreglement

 Verenigingsfokreglement Rasvereniging Basset fauve de Bretagne

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Basset Fauve de Bretagne zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 23juni 2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Basset Fauve de Bretagne, woonachtig in Nederland.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
– halfbroer / halfzus combinatie
2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal driemaal toegestaan.
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 4 nesten voortbrengen.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.
3.7 Indien de geboorte van het nest voor de tweede maaldoor middel van een keizersnede heeft plaatsgevonden, mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.
3.8 Periodiciteit nesten: Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste12 maanden zit. De dekking is strafbaar gesteld (niet de geboorte). (Per 1 januari 2018 ingegaan deze regel door RvB).

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken
4.3. Aandoeningen Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken en vrij zijn van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen. Wanneer er uit een combinatie een afwijking naar voren komt waarvan niet bewezen kan worden of deze erfelijk of aangeboren is mag een andere combinatie worden toegepast. Wanneer ook dan weer dezelfde afwijking naar voren komt mag met de betreffende teef of reu, waar deze afwijking 2x naar voren gekomen is, niet meer gefokt worden.
4.4. Diskwalificerende fouten: Ouderdieren mogen geen diskwalificerende fouten hebben. Zie rasstandaard.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie “geschikt om mee te fokken” hebben behaald op de leeftijd van minimaal 12 maanden.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. Eventuele dispensatie kan worden aangevraagd bij de secretaris van het bestuur. De fokbegeleidingscommissie zal deze aanvraag dan in behandeling nemen. Indien een fokbegeleidingscommissie ontbreekt, zal het bestuur de aanvraag in behandeling nemen. Ieder verzoek tot dispensatie dient minimaal 6 weken voor de dekking aangevraagd te zijn.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op ……………………..2013, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne op 23 juni 2012