Privacyverklaring

Privacyverklaring van de “Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne” (hierna “RBFDB”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van RBFDB, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de RBFDB georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de RBFDB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de: “Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne”, Prinses Julianastraat 5, 8019 AS Zwolle, KvK nummer 55935125, emailadres: secretariaat@rbfdb.nl, website https://www.rbfdb.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via secretariaat@rbfdb.nl

2. Welke gegevens verwerkt de RBFDB?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de RBFDB verwerkt:

 1. a)  voor- en achternaam, geslacht

 2. b)  adresgegevens eventueel postadres

 3. c)  telefoonnummer, e-mailadres

 4. d)  uitslagen van uw hond(en) op clubmatches, en (jachthonden)proeven, evenals verslagen van activiteiten ter publicatie in ons nieuwsbrief, op onze website en/of Facebookpagina.

 5. e)  foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in onze nieuwbrief, op onze website en/of Facebookpagina.

3. Met welk doel verwerkt RBFDB deze persoonsgegevens?

De RBFDB verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u

  aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van verkregen informatie;

 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de RBFDB, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Fauve de Bretagne;

 1. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de RBFDB en u te informeren over de ontwikkelingen van de RBFDB.

 2. De RBFDB gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar nieusbrief en berichten per e-mail, of p er post toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante berichten per e-mail (of per post)informatie over het lidmaatschap van de RBFDB. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via het sturen van een e-mail naar secretariaat van de RBFDB.

4. Bewaartermijnen

De RBFDB verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de RBFDB volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is.. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de RBFDB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De RBFDB verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
• Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de RBFDB aan de

koepelorganisatie, waarbij de RBFDB is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via secretariaat@rbfdb.nl van de RBFDB kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De RBFDB zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretariaat@rbfdb.nl).

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NLV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het
bestuur (secretariaat@rbfdb.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 18 november 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.nlv.nu bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Scroll naar top