Verenigingsfokreglement

Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne (RBFDB)

 

1. Algemeen

 1. Dit verenigingsfokreglement (VFR) voor de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Basset Fauve de Bretagne zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging op 23 juni 2012 en aangepast en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 4 mei 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de vereniging.
 2. Dit Verenigingsfokreglement geldt voor alle leden van de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne (RBFDB), woonachtig in Nederland.
 3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit VFR, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene vergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhuishouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 7. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele ziekten of gebreken bij een pup, ook al is deze gefokt volgens de bepalingen van dit fokreglement. De verantwoordelijkheid voor het gefokte nest ligt geheel bij de fokker.

2. Fokregels

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voorgekomen uit een van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1|KR)
  Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
  – halfbroer/halfzus combinatie.
 2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal driemaal toegestaan.
 3. Minimumleeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van dekking moet tenminste 12 maanden zijn
 4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 4 nesten voortbrengen. Dit geldt alleen voor reuen geboren na 1 januari 2018.
 5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 6. Gebruik buitenlandse dek reuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
 7. Kunstmatige Inseminatie (sperma van levende en/of overleden dek reuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dek reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dek reu betreft.

3. Welzijnsregels (Artikel VIII.1KR)

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waar zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren. Dit aantal kan wegens veterinaire redenen beperkt worden.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
 6. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal door middel van een keizersnede heeft plaatsgevonden, mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.

4. Gezondheidsregels

 1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgespelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 2. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken.
 3. Aandoeningen: Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken en vrij zijn van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen. Wanneer er uit een combinatie een afwijking naar voren komt waarvan niet bewezen kan worden of deze erfelijk of aangeboren is, mag een andere combinatie worden toegepast. Wanneer ook dan weer dezelfde afwijking naar voren komt, mag met de betreffende teef of reu, waar deze afwijking 2x naar voren gekomen is, niet meer gefokt worden.
 4. Diskwalificerende fouten: Ouderdieren mogen geen diskwalificerende fouten hebben. Zie rasstandaard.

5. Gedragsregels

 1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen, zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
 2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. Werkgeschiktheid

 1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. Exterieurregels

 1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
 2. Fokgeschiktheidskeuring: Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgechiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie “geschikt om mee te fokken” hebben behaald op de leeftijd van minimaal 12 maanden.

8. Regels afgifte pups, welzijn pups

 1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dienrenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van tenminste 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. Slot- en overgangsbepalingen

 1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
 2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 3. Eventuele dispensatie van deze VFR kan, met redenen omkleed, worden aangevraagd bij de secretaris van het bestuur. De fokbegeleidingscommissie zal deze aanvraag dan in behandeling nemen. Indien een fokbegeleidingscommissie ontbreekt, zal het bestuur de aanvraag in behandeling nemen. Ieder verzoek tot dispensatie dient minimaal 6 weken voor de dekking aangevraagd te zijn.
 4. In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne.
 5. Een lid van de vereniging die in strijd handelt met, of nalaat te handelen volgens de artikelen van dit VFR, kan een of meerdere sancties opgelegd krijgen:
  a. een waarschuwing
  b. een jaar niet fokken onder de naam van de vereniging
  c. het opleggen van een maatregel van bestuur
  c. royement, waarbij de naam van de overtreder eenmalig wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief.

10. Inwerktreding

 1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juli 2019, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne op 4 mei 2019 te Beekbergen.

De voorzitter ad interim, D. Kaulesar Sukul 

De secretaris, C.J. Burgman 

De penningmeester, D. Reesink

Scroll naar top